03.jpg

Balder Förskola

Många av Balders hus elever har börjat som förskolebarn, för att sedan gå över till träningsklass i särskolan på Balders hus. Från augusti – 07 har Balders hus enskilda verksamhet auktorisation från Norrtälje kommun att starta förskolegrupper för förskolebarn med olika funktionshinder. Från maj 09 har vi anställt en sjukgymnast till förskoleverksamheten och skolan. Förskolebarn med olika funktionshinder har behov av att få vistas i små grupper, få utvecklas i en lugn och stimulerande och tillrättalagd miljö, få tillgång till specialpedagogiska insatser och individuella specialprogram för att utvecklas optimalt.

 

Verksamhetsplan – arbetsplan för specialförskola

Att genom leken stimulera och aktivera utifrån en specialpedagogisk grundsyn, stärka lärande och identitets/personlighetsutveckling. Att fokusera på barnets möjligheter samt med glädje och positivt bemötande stärka barnets alla sidor.

Individuella pedagogiska utvecklingsprogram görs i samråd med föräldrarna.Lpfö 98 utgör grunden i förskolans pedagogiska arbete. Intagning till förskolegrupper görs med Balders hus som huvudman. Förskolan vänder sig till förskolebarn med olika funktionshinder. Dessa barn har ofta stora individuella behov. Avsikten är att anordna små grupper t.ex. en liten grupp för förskolebarn med autism, en liten grupp för förskolebarn med rörelsehinder, en liten grupp för förskolebarn med utvecklingsförsening. Vår erfarenhet är att barn med olika funktionshinder har olika behov t.ex. har barn med rörelsehinder behov av stora ytor för att rörelseträna med olika hjälpmedel, medans barn med autism har behov av avskildhet och rum med färre saker och mindre yta.

Förskolelokaler

Lokaler finns idag i Balders hus, och det finns möjlighet att utöka för fler grupper, men det är också möjligt att anordna små förskolegrupper för barn med olika funktionshinder i anslutning till andra förskolor.

Har Du frågor eller funderingar runt förskola och ev. förskoleplats, kontakta oss.

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se