03.jpg

Balderskolan - Grundsär

Vi erbjuder en skola i ändamålsenliga lokaler där all undervisning bygger på elevernas förutsättningar, tidigare erfarenheter, intressen och de styrdokument som vi har att följa. Det främsta målet med elevernas skolgång är att de ska utveckla kunskaper inom de olika teoretiska och praktiska ämnena samt få strategier för hur man söker kunskap för ett livslångt lärande.

Tillsammans med eleverna och deras vårdnadshavare bygger vi upp en tydlig individuell undervisningsplan som baseras på elevernas nuvarande kunskaper och de mål som vi fortsättningsvis ska sträva efter att uppnå.

 

Eleverna är delaktiga i planeringen och dokumenterar sin kunskapsprocess för att se sina framsteg.Vi arbetar efter en tydlig, strukturerad och för eleverna förutsägbar pedagogik. En förutsättning för lärande är en skola där eleverna får arbeta koncentrerat i små grupper och det erbjuder vi på Baldershus. Viss undervisning är förlagd utanför skolans område. De naturorienterade ämnena är förlagda till Färsnagård, idrotten är på badhuset och slöjden är i en slöjdsal på Rödakorset.

Balders hus special inriktning är sinnesstimulering/upplevelser. Att utgå från varje elev, stimulera och aktivera utefter personlighet, intressen och möjligheter, med glädje och positivt bemötande, se helheten runt eleven är Balders hus specialité!

Ämnesområden

Kommunikation

Genom gester, tecken och bilder, stimulera grupptillhörighet, enskild anpassade program, musik, sång och rörelse skapa kommunikationssätt för varje enskild elev. Struktur – bilder – dator är stödjande "hjälpmedel" för våra elever.

Motorik

Rörelse, kroppsuppfattning, varje elev har individuella rörelseprogram som utformas i samarbete med specialpedagog och sjukgymnast. Utevistelse lockar till gå-balansträning, få sinnesupplevelser som stärker och stimulerar rörelse och motorik.

Verklighetsuppfattning

Struktur – bilder – schema, stärker tids och rumsuppfattning. Med musik, sång, sinnestimulerande aktiviteter få arbeta med olika material som känna, lukta, lyssna, titta,stärker begreppsupfattning och omvärldskunskap. Naturupplevelser, traditioner är ständigt återkommande aktiviteter.

Vardagsaktiviteter

Matsituationer, på-avklädning och hygiensituationer ingår i detta område, det vi alla gör många gånger under dagen! Att baka, lukta – smaka, vara aktivt delaktig i vardagssituationer, och skapa positiva möjligheter och förutsättningar för eleven. Få uppleva olika miljöer, inne – ute, i naturen osv. ingår i vårt arbetssätt.

Estetisk verksamhet

Skapande, färg-form, vatten, naturmaterial, rörelse, sång-musik ingår i detta ämnesområde.

Information och uppföljning

Utvecklingssamtal ett par ggr per termin, kontaktbok skrivs varje dag från skolan till hemmet. Veckorapport varje vecka hem till varje elev, som innehåller planering, rapporter från verksamhet och aktiviteter. Portfolio/dokumentation följer varje elev.

© 2017-2018 •  Balder Verksamheterna, Box 482, 761 24 NORRTÄLJE  •  Besök: Baldersgatan 3 •  0176-153 90  •  balderskolan@up.se